REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN NA RZECZ FUNDACJI „WIEDZIEĆ WIĘCEJ”

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady przekazywania darowizn pieniężnych przez Darczyńców, a także określa zasady świadczenia przez Fundację „Wiedzieć Więcej” z siedzibą w Warszawie (01-682 Warszawa, ul. Kiwerska 33A) wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000919550, posiadającą NIP 6793222536, REGON 389843949 (dalej jako: „Fundacja”) usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony internetowej https://www.fundacjawiedziecwiecej.pl przekazywania darowizn pieniężnych na działania statutowe Fundacji.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony internetowej https://www.fundacjawiedziecwiecej.pl w celu przekazania darowizny, a także dokonującą samodzielnie darowizny pieniężnej bezpośrednio na rachunek bankowy Fundacji.
 3. Każdorazowo korzystając ze strony do przekazywania darowizn https://www.fundacjawiedziecwiecej.pl, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Darczyńców na stronie internetowej https://www.fundacjawiedziecwiecej.pl.
 • 2 ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN
 1. Darowiznę można wpłacić bezpośrednio na konto Fundacji:

PKO Bank Polski

22 1020 1097 0000 7902 0818 3917

 1. Przedsiębiorcy zainteresowani zawarciem umowy darowizny z Fundacją powinni wysłać zgłoszenie na adres email: info@fundacjawiedziecwiecej.pl. W tytule emaila powinni wskazać “Umowa darowizny”. W odpowiedzi zwrotnej przedsiębiorca otrzyma szablon umowy darowizny do wypełnienia.
 2. Darowiznę można również przekazać na stronie https://www.fundacjawiedziecwiecej.pl po kliknięciu przycisku „Wpłać”. Po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.
 3. Przekazywanie darowizn na stronie internetowej https://www.fundacjawiedziecwiecej.pl odbywa się za pośrednictwem operatora płatności – spółki pod firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadającej NIP 7792308495, REGON 300523444 (dalej jako: „Operator Płatności”).
 4. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK.
 5. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
 6. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronie internetowej https://www.fundacjawiedziecwiecej.pl lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Inna”.
 • 3 ZWOLNIENIA PODATKOWE
 1. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. 
 2. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. 2022 r., poz. 2647 ze zm.) istnieje możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn max. do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem.
 3. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 2587 ze zm.) podstawę opodatkowania osoby prawnej stanowi dochód po odliczeniu m.in. darowizn na organizacje pożytku publicznego łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu. Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania darowizny.
 • 4 REKLAMACJE, ZWROTY, REZYGNACJE
 1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny, należy je zgłosić Fundacji pod adresem e-mail: info@fundacjawiedziecwiecej.pl.
 2. Darczyńca może złożyć reklamację dot. płatności poprzez Operatora Płatności, jeżeli usługi przewidziane w regulaminach Operatora Płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w sposób zgodnie z regulaminem PayU S.A.:  https://poland.payu.com/wpcontent/uploads/sites/14/2020/03/Zasady_rozpatrywania_skarg_i_reklamacji_w_PayU_0.pdf  
 3. Darczyńcy mają prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia.
  W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na adres: info@fundacjawiedziecwiecej.pl. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Zwrot darowizny” i podanie informacji takich jak: imię i nazwisko, a w przypadku darowizny bezpośredniej na konto bankowe Fundacji: numer konta bankowego i potwierdzenie transakcji. Wpłata, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie zwrócona w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Fundacji.

Regulamin ważny od 18.10.2023 r.