POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI „WIEDZIEĆ WIĘCEJ”
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) skierowana jest do osób korzystających z pomocy Fundacji „Wiedzieć Więcej” z siedzibą w Warszawie, udzielających jej wsparcia w różnej formie, kontaktujących się z nią, a także wobec użytkowników strony internetowej Fundacji: https://www.fundacjawiedziecwiecej.pl, odwiedzających ją również w innych celach. Poniżej znajdą Państwo informację o tym, w jaki sposób i w jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także dane osób, za które są Państwo odpowiedzialni (małoletnich dzieci, których są Państwo rodzicem lub opiekunem prawnym). Przekazanie Państwu tych informacji stanowi jednocześnie nasz obowiązek, wynikający
z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L z 2016 r. nr 119, s. 1 z późn.zm.), zwanym dalej także „RODO”. Polityka prywatności stanowi integralną cześć Regulaminu.

 • Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja „Wiedzieć Więcej” z siedzibą
w Warszawie, adres: ul. Kiwerska 33A, 01-682 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 919550 NIP 6793222536 („Administrator”, “Fundacja”).

 • Kontakt

Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się:

 • telefonicznie pod numerem: +48 784 559 826,
 • e-mailowo pod adresem: info@fundacjawiedziecwiecej.pl
 • osobiście lub przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: magdalena.puniach@fundacjawiedziecwiecej.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 • Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych


 • Działanie w ramach naszych prawnie uzasadnionych interesów, naszych lub podmiotu trzeciego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakimi są:

 • interesy oparte na celach statutowych Fundacji, w tym prowadzenie Państwa sprawy od zgłoszenia problemu do jego rozwiązania,
 • umożliwienie przesłania zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy, e-mail, pocztą tradycyjną lub telefonicznie, oraz umożliwienie utrzymania kontaktu;
 • kontaktowanie się z osobami, które zgłosiły chęć uzyskania wsparcia Fundacji w ramach działalności prowadzonej przez Fundację, w zakresie jej celów statutowych, zgodnie z Regulaminem świadczenia pomocy przez Fundację,
 • inne cele, ustalone zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem w ramach możliwości działań Fundacji,
 • analiza, podnoszenie wydajności procesu korzystania ze strony internetowej, upewnienie się, że treść tych stron jest prezentowana w najbardziej efektywny sposób,
 • możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (w tym dane szczególnych kategorii, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

Informujemy, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na powyższej podstawie, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Sprzeciw uwzględnimy, jeżeli stwierdzimy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Działanie w ramach uprawnionej działalności prowadzonej przez fundację (art. 9 ust. 2 lit. d RODO):

 • prowadzenie Państwa sprawy od zgłoszenia problemu do jego rozwiązania – odnośnie do przetwarzania danych tzw. wrażliwych;
 • dane szczególnych kategorii (tzw. wrażliwe, szczególne) takie jak np. dane dotyczące stanu zdrowia, mogą być przetwarzane przez Fundację w celu pomocy wobec osób korzystających ze wsparcia Fundacji, w ramach wykonywania przez Fundację jej celów statutowych.
 • Działanie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 • zapewnienie konsultacji ze specjalistami, w tym m.in. udzielanie poradnictwa genetycznego, onkologicznego, psychiatrycznego, dietetycznego, psychoonkologicznego;
 • omówienie wyników badań genetycznych i związanych z nimi możliwości działań profilaktycznych lub spersonalizowanego leczenia lub udziału w badaniach klinicznych,
 • przesłania podziękowania wobec osób, które wpłaciły darowizny lub dokonały wpłaty 1,5% podatku na rzecz Fundacji,
 • promocja działalności, w tym badanie satysfakcji z działalności Fundacji oraz informacja o realizacji celów statutowych Fundacji, w bezpośrednim SMS-owym, e-mailowym lub telefonicznym kontakcie Państwem – w zależności od zaznaczonej opcji.

Jednocześnie podkreślamy, że przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostanie natomiast bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zastrzegamy ponadto, że Fundacja nie odpowiada za przetwarzanie danych, które udostępniane są na podstawie Państwa zgody, innym podmiotom będącym odrębnymi administratorami
w powyższych celach.

 • Działanie w celu wykonania umowy, której są Państwo lub celem podjęcia działań na Państwa żądanie osoby przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 2 lit. b RODO):

 • będziemy przetwarzać Państwa dane identyfikacyjne oraz służące rozliczeniom, a także inne dane podane przez Państwa dobrowolnie, w przypadku, gdy zawarli Państwo lub zamierzają Państwo zawrzeć z nami umowę, np. darowizny, umowy o świadczenie pomocy finansowej czy w sytuacji, gdy podejmowana jest współpraca. 
 • Działanie w celu wykonania spoczywających na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 2 lit. c RODO), w tym:

 • wynikających z RODO,
 • w związku z pozyskiwaniem danych potencjalnych darczyńców, a także w celu zarządzania wpłatami od darczyńców – w tym wpłat 1,5% podatku na rzecz Fundacji jako OPP, bezpośrednio na nasz rachunek bankowy, w tym wystawiania zaświadczeń do celów podatkowych przetwarzane są Państwa dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer konta bankowego.
 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 

Przetwarzamy dane Państwa lub osób, za których są Państwo odpowiedzialni (w przypadku, gdy przetwarzamy dane osoby małoletniej, której są Państwo rodzicem lub opiekunem prawnym), takie jak: 

 • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, PESEL;
 • Dane kontaktowe: adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu;
 • Szczególne kategorie danych osobowych – w niektórych przypadkach, będziemy przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych, tzw. dane wrażliwe (np. dane dotyczące stanu zdrowia, historia choroby i/lub dokumentacja medyczna);
 • Inne dane, które pochodzą od Państwa, w szczególności:
  • inne dane przekazane korzystania ze strony internetowej, w tym podczas wypełniania wszelkich formularzy lub wniosków udostępnionych przez nas,
  • inne dane ujawnione w toku komunikacji z Państwem lub ujawnione publicznie;
 • Pliki cookies – które umożliwić mogą Państwa identyfikację jedynie, gdy połączone zostaną z innymi Państwa danymi – więcej informacji na temat korzystania przez Fundację z plików cookies znajdą Państwo w naszej Polityce plików cookies.

W zależności od celów zbieramy i wykorzystujemy różne dane osobowe – powyżej opisano najbardziej typowe przykłady. Prosimy mieć na uwadze, że nie wszystkie wymienione informacje są zawsze gromadzone, a powyższe wyliczenie nie jest wyczerpujące. 

 • Źródło danych osobowych

 

Informacje możemy uzyskiwać w pierwszej kolejności bezpośrednio od Państwa, np. w korespondencji e-mail czy pocztą tradycyjną, w wyniku kontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy bądź w inny sposób – e-mailowo czy telefonicznie. Państwa dane możemy otrzymać również w wyniku korzystania z innych narzędzi dostępnych na naszej stronie internetowej, np. poprzez wpłacenie darowizny za pośrednictwem strony internetowej. Państwa dane osobowe pozyskiwać możemy również za pośrednictwem podmiotów, z którymi współpracujemy przy wykonywaniu celów przetwarzania wymienionych powyżej. Fundacja może również uzyskać Państwa dane poprzez dokonanie przez darczyńców wpłaty 1,5% podatku na rzecz Fundacji, posiadającej status OPP, a także wpłacenie darowizny bezpośrednio na konto bankowe Fundacji. W przypadku osób i podmiotów, z którymi współpracujemy, dane mogą zostać pozyskane również przez publiczne rejestry i inne źródła dostępne publicznie. W pewnych przypadkach, dane mogą trafić do nas również w związku ze spełnieniem przez nas obowiązków prawnych, np. wynikających z RODO.

Część informacji możemy także uzyskać w sposób automatyczny poprzez pliki cookie. Jednak nie we wszystkich takich przypadkach zebrane informacje umożliwiają identyfikację konkretnej osoby. Więcej o wykorzystywaniu przez nas plików cookie znajdą Państwo w naszej Polityce plików cookie.

 • Okres przechowywania danych

 

Dane osobowe przechowywane są przez okres konieczny do realizacji celów przetwarzania, dla których zostały pozyskane. Dane osobowe przechowujemy także przez okres przedawnienia roszczeń, określony przepisami prawa. Jeżeli nie będziemy mieć podstaw do przechowywania danych, usuniemy je lub zniszczymy w bezpieczny sposób. Szczegółowe informacje dotyczące okresów przechowywania plików cookies określone są w naszej Polityce plików cookie.

 • Dobrowolność podania danych

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych celach będzie niezbędne – przede wszystkim do zawarcia i wykonania umowy czy obsługi Państwa zapytania, w ramach wypełniania przez Fundację celów statutowych czy w wykonaniu spoczywających na nas obowiązków prawnych. Bez podania danych, wykonanie celów przetwarzania, o których mowa powyżej, może okazać się niemożliwe.

 • Odbiorcy danych

 

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. organom publicznym), a także innym podmiotom, wyłącznie
w zakresie niezbędnym dla realizacji naszych celów, zachowania zgodności z obowiązkami umownymi lub prawnymi. Przekazujemy Państwa dane naszemu upoważnionemu personelowi w zakresie niezbędnym dla wykonywania obowiązków służbowych. Przekazujemy Państwa dane również innym wybranym osobom trzecim, które świadczą na naszą rzecz usługi, w szczególności: 

 • inne podmioty medyczne (lekarze, laboratoria, kliniki), z którymi Fundacja współpracuje,
 • właścicielowi platformy MedFile – BioStat sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, za pomocą której będzie udzielana przez Fundację na rzecz jej podopiecznych,
 • PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, która umożliwia przekazywanie darowizn za pośrednictwem naszej strony internetowej,
 • podmiotom świadczącym dla Fundacji usługi informatyczne, prawne, kurierskie/pocztowe, chmurowe czy finansowe lub księgowe, a także innym naszym dostawcom i kontrahentom, 
 • podmiotom, pomagają zarządzać naszą działalnością, w tym w zakresie hostingu i tworzenia stron internetowych, czy dostarczają narzędzi analitycznych do wykorzystania w naszych usługach.
 • Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

 

Poza wypadkami wskazanymi poniżej, Państwa dane nie będą przekazywane, przechowywane przez bądź udostępniane pracownikom lub dostawcom w krajach nienależących do EOG. Do przekazywania tego rodzaju dojdzie natomiast w związku z korzystaniem z usług chmurowych oraz pakietu Microsoft Office 365 czy usług Google, których serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych (USA), które to firmy stosują odpowiednie zabezpieczenia. Znajdują się one natomiast na liście “Data Privacy Network Program” (https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search), co stanowi zapewnienie, że podmioty te zapewniają odpowiedni (zbliżony do UE) poziom ochrony danych.

Dokładamy starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, zapewniając odpowiednie środki bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, między innymi zawierając umowy powierzenia przetwarzania danych.

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

 • Przysługujące Państwu prawa

 

W zakresie Państwa danych osobowych, które przetwarzamy, przysługuje Państwu prawo:

 • żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo otrzymywania dotyczących Państwa danych osobowych, dostarczonych przez Państwa, w powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego
  i interoperacyjnym formacie oraz przesyłania ich innemu administratorowi,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także:
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • żądania przenoszenia danych,
 • jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w oparciu o Państwa zgodę, mogą Państwo ją w każdym czasie wycofać. Wycofanie przez Państwa zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
  w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z nami na dane podane w punkcie 1 powyżej.

Jednocześnie informujemy, że w zależności od konkretnych okoliczności związanych z daną czynnością przetwarzania, mogą mieć zastosowanie pewne warunki lub ograniczenia. Możemy również podlegać pewnym obowiązkom prawnym lub innym okolicznościom, które nie pozwalają nam na natychmiastowe usunięcie danych.

 • Zmiany

 

Informujemy, że niniejsza polityka prywatności jest aktualna na dzień 18.10.2023 r. W przyszłości, może ona ulec zmianie. W celu zapoznania się z najnowszymi zmianami zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej.