REGULAMIN FUNDACJI „WIEDZIEĆ WIĘCEJ” 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Fundacja „Wiedzieć Więcej”, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000919550 w dniu 2 września 2021 r. (dalej jako: „Fundacja”), działa na podstawie statutu przyjętego w dniu 10 sierpnia 2021 r. ze zmianami (tekst jednolity z dnia 23 czerwca 2023 r.; dalej jako: „Statut”). 
 2. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa podstawy oraz cele działalności Fundacji, źródła uzyskiwanych dochodów przez Fundację, a także sposób działania
  i udzielanej pomocy przez Fundację. Regulamin określa również zasady dysponowania środkami finansowymi i sposoby ich wydatkowania.
 3. Celami Fundacji, wskazanymi w Statucie, są: 
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej, 
 • działalność społeczno–charytatywna, w szczególności w obszarze ochrony zdrowia (m.in. poprzez upowszechnianie profilaktycznych badań genetycznych oraz dofinansowanie badań genetycznych osób chorujących na nowotwór lub zagrożonych zachorowaniem na nowotwór), 
 • działalność wspierająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w praktyce gospodarczej, 
 • działalność na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie nowych rozwiązań medycznych, 
 • pomoc społeczna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom, 
 • promocja i organizacja wolontariatu, 
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 1. Fundacja wszelkie środki finansowe na cele określone w ust. 3 powyżej gromadzi i wydatkuje zgodnie z Regulaminem oraz Statutem.
 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 166 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) oraz na podstawie Statutu Fundacji.
 • 2 RODZAJE POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ FUNDACJĘ

Fundacja swoje cele wyrażone w § 1 ust. 3 Regulaminu realizuje m.in. poprzez:

 • organizację i dofinansowanie badań genetycznych podopiecznym Fundacji,
 • konsultacje wyników badań genetycznych, 
 • organizację konsultacji ze specjalistami, 
 • wsparcie psychoonkologiczne dla podopiecznych Fundacji i ich bliskich, 
 • organizację i wsparcie szkoleń, warsztatów i spotkań naukowych dot. w szczególności profilaktyki chorób nowotworowych i metod diagnostycznych,
 • nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami pożytku publicznego w celu zagwarantowania możliwie szerokiej pomocy podopiecznym Fundacji.
 • 3 ŹRÓDŁA POMOCY
 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
 1. darowizn, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych krajowych i zagranicznych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez krajowe
  i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
 4. funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
 5. odsetek bankowych i innych zysków z lokat kapitału,
 6. dochodów z majątku Fundacji niestanowiących działalności gospodarczej,
 7. odpłatnej działalności statutowej.
 1. Środki finansowe pochodzące od ofiarodawców przeznaczone są na cele statutowe Fundacji określone w § 1 ust. 2 Regulaminu, chyba że ofiarodawcy określili inaczej.
 2. Zasady dokonywania darowizn na rzecz Fundacji określa regulamin darowizn.
 3. Fundacja zastrzega, że środki finansowe pochodzące ze spadków przyjmie jedynie
  z dobrodziejstwem inwentarza. W innym wypadku Fundacja spadek odrzuca.
 4. Fundacja nie organizuje zbiórek pieniężnych na podopiecznych. W przypadku dokonania przez darczyńcę wpłaty ze wskazaniem konkretnego podopiecznego Fundacji, Fundacja przekazuje te środki na swoje cele statutowe.
 • 4 ZASADY UDZIELANIA POMOCY
 1. Uprawnionymi do uzyskania pomocy są dorośli ze stwierdzoną chorobą nowotworową (kierunek leczenia) lub z wysokim ryzykiem zachorowania na chorobę nowotworową (kierunek profilaktyki). Każda osoba może się starać o uzyskanie pomocy od Fundacji.
 2. Dzieci do 18 roku życia mogą zostać objęte pomocą Fundacji, jednakże o objęciu pomocą decyduje Zarząd Fundacji po przeanalizowaniu dokumentacji medycznej i profilu choroby dziecka. Zgłoszenia dziecka z podaniem jego danych osobowych oraz opisem choroby i skanem dokumentacji medycznej dokonuje jego rodzic lub prawny opiekun na adres email: info@fundacjawiedziecwiecej.pl.
 3. Podstawą objęcia podopiecznego pomocą Fundacji jest aktualna dokumentacja medyczna.
 4. Osoby określone w ust. 1 powyżej mogą zgłaszać się do Fundacji za pomocą wiadomości e-mail na adres info@fundacjawiedziecwiecej.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://www.fundacjawiedziecwiecej.pl. W wiadomości należy wskazać imię i nazwisko podopiecznego, numer telefonu oraz krótko opisać problem medyczny. Fundacja może dodatkowo poprosić o dosłanie dokumentacji medycznej. 
 5. W celu objęcia pomocą Fundacji podopieczny/rodzic lub opiekun podopiecznego podpisują oświadczenie o objęciu pomocą Fundacji (dalej jako: „Oświadczenie”). Oświadczenie jest przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 5 powyżej. Po podpisaniu Oświadczenia osoba ubiegająca się
  o pomoc automatycznie staje się podopiecznym Fundacji.
 6. Podopieczni Fundacji lub ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do bieżącego informowania Fundacji o pozyskiwanej pomocy od innych organizacji pożytku publicznego w zakresie prowadzonego leczenia. 

 

 • 5 SPOSOBY ŚWIADCZENIA POMOCY PRZEZ FUNDACJĘ
 1. Fundacja dofinansowuje badania oraz konsultacje podopiecznym Fundacji. 
 2. Podopieczni objęci pomocą Fundacji mogą w pełni bezpłatnie korzystać z konsultacji udzielanych przez dr hab. med. Annę Wójcicką oraz Magdalenę Puniach obejmujących konsultacje online w zakresie m.in.:
 • zaproponowania kierunku leczenia lub profilaktyki poprzez dobranie odpowiednich badań genetycznych, a następnie analiza tych badań i dobranie optymalnej metody leczenia lub profilaktyki dla podopiecznego,
 • analizy wykonanych już badań genetycznych pod kątem zaproponowania dalszego leczenia lub profilaktyki metodą optymalną dla podopiecznego,
 • dalsze konsultacje z podopiecznym na każdym etapie leczenia/profilaktyki,
 • wsparcia psychoonkologicznego.
 1. Wykonywanie badań lub konsultacji u pozostałych lekarzy Fundacji będzie dofinansowywane w wysokości ustalanej przez Fundację indywidualnie z pacjentem. Fundacja przy ustalaniu wysokości dofinansowania bierze pod uwagę kwestie indywidualne dla każdego podopiecznego, takie jak prowadzenie zbiórek na rzecz podopiecznego przez inne organizacje pożytku publicznego czy aktualna sytuacja życiowa podopiecznego.
 2. Fundacja może zorganizować na życzenie podopiecznego, na jego koszt lub z dofinansowaniem Fundacji z odpowiednim zastosowaniem ust. 3 zd. 2 powyżej, uzyskanie tzw. “drugiej opinii” dot. choroby od wybranego przez Fundację ośrodka
  z zagranicy.
 3. Fundacja prowadzi również działalność w zakresie pomocy podopiecznym w celu objęcia podopiecznego najskuteczniejszą dla niego metodą leczenia lub profilaktyki poprzez wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych lub włączenia nowych leków lub objęcia podopiecznego refundacją leku. W przypadku braku możliwości zorganizowania leczenia metodą refundowaną w Polsce, Fundacja może podjąć współpracę z innymi organizacjami pożytku publicznego specjalizującymi się w uzyskiwaniu funduszy na wyżej określone cele.
 4. Wszystkie osoby fizyczne, prawne lub jednostki określone w art. 331 § 1 k.c. mogą zwrócić się do Fundacji o pomoc w organizacji i wsparciu szkoleń, warsztatów czy spotkań naukowych, które dotyczyć będą w szczególności leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych i metod diagnostycznych, w szczególności o objęcie patronatem danego wydarzenia lub o prelekcję na wydarzeniu. Decyzję o podjęciu takiej współpracy podejmuje Zarząd Fundacji po przeanalizowaniu programu oraz celu danego szkolenia, warsztatów czy spotkania. Osoba zgłaszająca powinna przedłożyć stosowne dokumenty o programie szkolenia/warsztatów/spotkania naukowego oraz uzasadnić powód wybrania Fundacji. Zgłoszenia wraz z dokumentami należy przesłać na adres e-mail: info@fundacjawiedziecwiecej.pl

 

 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 6 niniejszego Regulaminu. Podopieczny/rodzic lub opiekun prawny podopiecznego podpisując Oświadczenie akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Polityka Prywatności Fundacji oraz Polityka Plików Cookie stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Podopieczny/rodzic lub opiekun prawny podopiecznego oświadcza, że zobowiązują się wypełniać postanowienia Regulaminu z najwyższą starannością.
 4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmian takich może dokonać wyłącznie Zarząd Fundacji.

Regulamin obowiązuje od dnia 18.10.2023 r.